سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه  |درباره ما|درباره ما| ارتباط | 

دكتر صوفيه قدوسي

پزشكي براي تمام فصول
"گوشه هائی از زندگی دکتر آلبرت شوایتزر"

1ـ دكترآلبرت شوايتزرپيش ازاينكه يك پزشك باشد به دليل پيشينه خانوادگي طولاني خود يك مبلغ مذهبي دركليسا وعضو برجسته انجمن ميسيونري فرانسه بود. اودرسال 1904 بدنبال اطلاعيه اي مبني براعلام نيازبه يك پزشك دركلُني فرانسوي‌ها درگابن(آفريقا) تصميم به تحصيل در رشته پزشكي ـ آن هم در سن سي سالگي ـ و ارائه خدمات عملي به مردم آفريقا گرفت! وعلت آن نيزاين بود شوايتزردرآن زمان به اين نقطه نظررسيده بود ظلمي‌را كه سفيد پوستان به اصطلاح متمدن برمردمان به اصطلاح غيرمتمدن (سياه) به ويژه درآفريقا روا داشته‌اند غيرقابل جبران و نا بخشودني است و مي‌بايد به گونه‌اي عملي جبران شود....
اودرموعظه‌هايش بعنوان يك مبلغ مذهبي دركليسا همواره براين نكته تأكيد داشت كه انجمن‌هاي ميسيونري ما به خطا مي‌روند. زيرا نوعي روح بربريت برآنها حاكم است.تصميم شوايتزرمبني برآموختن علم طب وارائه خدمات عملي به مردمان سياه پوست و ستمديده آفريقا ونظرياتي كه برخلاف سياست‌هاي انجمن‌هاي ميسيونري فرانسه واروپا بود، موجب برانگيخته شدن خشم جامعه روحانيت فرانسه وانجمن‌هاي ميسيونري اروپا شد بطوريكه وي را ازمقام مذهبي خود دركليسا ودانشكده الهيات خلع وبه پائين‌ترين مرتبه دركليسا تنزل دادند... تصميمات اخيرانجمن ميسيونري فرانسه نه تنها مانعي درراه آلبرت نشد بلكه وي را درانجام هدفي كه در پيش گرفته بود مصمم‌ترساخت. اين امرتحسين محافل علمي‌و روشنفكري فرانسه واروپا را برانگيخت و موجب شهرت بيشترآلبرت شوايتزرشد. بطوريكه درجشن افتتاحيه دانشكده پزشكي، درنخستين سال ورود آلبرت به دانشكده پزشكي رئيس دانشكده هنگام ورود به جلسه با عبورازمقابل جمعي ازاساتيد برجسته دانشكده مزبوركه به صف ايستاده بودند ترجيح داد ابتدا به سراغ آلبرت شواتيرز- كه درسن سي سالگي اقدام به فراگيري علم طب آن هم با هدفي خاص نموده بود- رفته و با وي دست بدهد!... كه اين كار براساتيد آن دانشگاه بسيارگران آمد و انعكاس گسترده يافت!
به هرحال آلبرت شوايتزربعد ازهشت سال تحصيل دردانشكده طب استراسبورگ واخذ تخصص طب گرمسيري زماني كه عازم رفتن به آفريقا بود با چالشي ديگر روبروشد وآن مخالفت شديد پدر، مادرودوستان نزديك وي براي رفتن به آفريقا بود! اما اوعلي‌رغم مخالفت خانواده خويش عزم خود را براي رفتن به آفريقا جزم كرده بود. دراين ميان تنها كسي كه به او وآرمانهايش علاقمند بود واورا تأ ييد وتحسين مي‌كرد همسرش هلن بروسلاو(شوايتزر) بود كه همزمان با آموختن علم طب توسط آلبرت، خود نيزبه تحصيل دررشته پرستاري روي آورد وآن را به اتمام رسانيد تا دراين سفردستياروهمراه وي باشد.
آلبرت شواتيرزبا وجود تمول موروثي و خانوادگي كه مي‌توانست موجب شود تا اودرفرانسه بماند ودربهترين شرايط، زندگي آسوده و بي دغدغه اي را پشت سر بگذارد، فرانسه را رها كرد و كارش را درلامبرن (گابون) ازتعميريك بنا كه قبلاً بعنوان مرغداري استفاده مي‌شد و تبديل آن به كلينيك پزشكي شروع كرد وبا تلاش وكوشش خود وهمسرش بعدها تعداد ساختمان‌هاي تشخيصي و درماني آن را به 500 واحد رسانيد.
2- نبوغش درموسيقي و نواختن اُرگ ازابتداي كودكي كه اورا به يكي ازبهترين نوازندگان ارگ و پيانو دراروپا تبديل كرده بود وي را درتأمين هزينه‌هاي درمان بيمارانش كه توانايي پرداختن وجهي را نداشتند ياري مي‌كرد و گفتني است كه او با ترتيب دادن كنسرتهاي متعدد دراروپا وتخصيص درآمد آن به هدفي كه پيش روداشت به گسترش درمان بيماران وافزايش تعداد بخش‌هاي بيمارستان و رونق بخشيدن به كارش سود مي‌جست!.. معروف است كه شبها درپايان كارروزانه، البرت شوايتزردرسرسراي (لابي) محل اقامت‌شان درلامبرن با تنها ارگ موجود درآن مكان كه بعضي ازكليدهايش هم شكسته بود چنان مي‌نواخت كه همه حاضرين دراستراحتگاه را به تحسين خود وا مي‌داشت!....
3- دكترآلبرت شوايتزرنه تنها درزمينه درمان بلكه درزمينه مبارزه با جنگ هسته اي نيز يكي ازپيشگامان صلح طلبي دركنار دكترآلبرت انيشتين و دكتربر‌تراند راسل بود.
اوبه‌دنبال بمباران هيروشيما وناكازاكي عميقاً متأثرشد وبه مبارزه عليه توليد سلاح‌هاي هسته‌اي برخواست وبه‌خصوص بعد ازدريافت جايزه صلح نوبل درسال 1952واستفاده از شهرت روز افزونش يك جريان عظيم مبارزاتي "جهت عدم به كارگيري سلاح‌هاي اتمي‌درجنگ‌ها " را به راه انداخت.و درسال 1957 به همراه البرت انيشتين ودكتربرتراند راسل يكي ازسه تن عضومؤسس كميته اتخاذ خط مشي سالم هسته ايي درجهان شد. وي درآن سالها دريك برنامه راديويي ويژه كه به همين منظورو تحت عنوان صلح يا جنگ اتمي‌راه اندازي شده بود، مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي متعدد وبسيارموثري انجام داد وبعدها كتابي نيزتحت همين عنوان درسال 1958 انتشارداد.
گفتني است اودرتمام عمرنسبتاً طولاني وپربارخود با وجود محبوبيت فراوان درميان احزاب و گروه‌هاي مذهبي وغيرمذهبي مختلف ازورود به سياست پرهيزكرد.امروزه گرچه برخي گروه‌ها با منسوب كردن وي به خود، سعي درمخدوش كردن چهره مردمي‌وفراجناحي و فراملي وي دارند اما اين حقيقت درباره اوانكارنا پذيراست كه او يك بشردوست بدون وابستگي به هرجناحي بود.
البرت انيشتين دوست نزديك وهمرزم آلبرت شواتيرزدرباره اوچنين مي‌گويد:
" او موعظه نكرد، هشدارنداد وآرزويي نداشت مگرآرزوي آسايش وآرامش براي تمامي
بشريت و به راستي درجهت اعتلاي اين نياز معنوي بسياركوشيد. وهمهٔ هستي، ثروت و شهرتش را بر سر اين آرمان گذاشت..."
...وسرانجام دكترآلبرت شوايتزركه توانسته بود با رفتارصادقانه، مردم دوستانه ومسيح وارانه‌اش تمام جامعه ميسيونري وكليساي كاتوليك فرانسه را- كه براستي درخدمت جامعه سرمايه داري رو به رشد و استعمارگراي فرانسه بود- تحت تأثيرقراردهد، درسال1965 در سن 90 سالگي بدرود حيات گفت!... و دروصيت نامه اش مسئوليت اداره تمام بيمارستان‌هايش را درلامبرن به تنها دخترش "رنه" كه يك متخصص علوم آزمايشگاهي بود سپرد.
روحش شاد، يادش گرامي، و راهش پررهروباد.
زير نظر هيئت رييسه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 2.0 Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com visitor: 2518583

 

Locations of visitors to this page