سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه  |درباره ما|درباره ما| ارتباط | نامه دسته جمعي پزشكان عمومي‌منطقه "چمار سرا" ي رشت به اداره كل دارايي استان گيلان

بسمه تعالي

محضر مبارك جناب اقاي سليمان احمدي خواه،مدير كل محترم سازمان اموراقتصادي و مالياتي استان گيلان

سلام عليكم:

با احترام با ستحضار جنابعالي ميرساند ما امضاكنندگان ذيل اين شكوائيه، كه همگي در كسوت پزشك عمومي‌درجامعه اسلامي‌مان به خدمت مشغوليم ودر طول هشت سال دفاع مقدس با حضور در جبهه‌ها دوشادوش رزمنده گان وسلحشوران در جبهه‌ها حضور داشته ودر بدترين شرايط به كمك ومداواي جانبازان ومصدومين شتافته ايم و شهداي زيادي را نيز به نظام -مقدس جمهوري اسلامي‌تقديم داشته وپس از ان نيز همواره در محرومترين نقاط كشور ودر دورافتاده ترين روستاها به مداواي بيماران مشغول بوده ايم، اينك به عنوان تنها گروه تحصيل كرده جامعه كنوني كه در روستاهاي دور افتاده ودر حاشيه شهر‌ها باحداقل امكانات به مداواي بيماران مي‌پردازد با مشكلات فراواني درعرصه كاروفعاليت حرفه اي خودبا ان مواجه شده ايم!از اين رو بر آن شده ايم تا با مسيولين محترم ازجمله جنابعالي موارد مطروحه را بيان نمايم تا شايد به ياري مسئولين محترم ازجمله جناب عالي در جهت حل اين مشكلات گامهاي موثري برداشته شده و اين قشر فرهيخته با آرامش بيشتري بتواند به كار وحرفه مقدس خود كه همانا نجات دردمندان وبيماران است بپردازد.
اماغرض از اصاعه وقت جنابعالي مشكلات متعددي است كه اين قشر(پزشكان عمومي)در حوزه كارخود با اداره محترم دارائي دارند:
هرپزشك براي احداث يك مطب محقر با لوازم اوليه كارش حداقل احتياج به پنجاه ميليون ريال پول دارد تا بتواند هم وسايل معاينه خود را مهيا كند وهم جايي را (به طور موقت )براي طبابت اجاره نمايد! ازطرفي با وجود ارگانهاي دولتي نظير جهاد وهلال احمر وشركت نفت وفرهنگيان كه مبادرت به تاسيس درمانگاه نموده اند و معمولا زيرنرخ رسمي‌مصوب نظام پزشكي اقدام به اخذ تعرفه و درمان مينمايندو با حمايتهاي دولتي كه مي‌شوند عملادر يك رقابت نابرابر، بيماران را بسمت و سوي خود سوق داده واين مسئله موجب ركود مطب پزشكان عمومي‌شده است، از سويديگر در اين شرايط بحراني شهرداري وسازمان تامين اجتماعي ودارايي نيز با فشارمضاعف خويش اسباب تشديد اين بحران شده ومشكلات را افزايش مي‌دهند!
حال دراين مجال محدود خواسته ايم فقط مسئله اداره محترم دارايي را برايتان تشريح نمائيم:
بر اساس فرمول محاسباتي آن اداره محترم شيوه محاسبه ماليات بر درآمد پزشكان عمومي‌چنين است:
 
چنانكه مستحضريد مميز محترم مالياتي براي رسيدن به ماليات هر پزشك -عمومي‌از اين روشها مي‌بايد استفاده كند اما نقطه قابل بحث اين است كه در طول سال ماليات همه پزشكان عمومي‌از طريق بيمه‌ها به كسر 5% تدريجا پرداخت ميشود وبر اساس تعدادبرگه‌هاي ارسالي مشخص ميشود كه پزشك مورد نظر چند نفر بيمار داشته واز طريق جمع وضرب معمولي ميتوان به كل درامد ساليانه و واقعي هر پزشك عمومي‌رسيد. اما اينك آنچه قابل توجه است اين است كه اين درامد واقعي با درامد واقعي محاسبه شده بوسيله مميز محترم فاصله قابل توجهي دارد! و گاها حتي چند برابردر آمد واقعي است!
وقتي ما مميزين محترم در مقام اعتراض صحبت ميكنيم پس ازكاركارشناسي مجدد وآمدن مجري قرار درمحل مطب وكمسيون‌هاي پي درپي. تلويحا اذعان ميشود كه حق با شماست ولي اگر بر اساس در امد واقعي وتعداد بيماران واقعي عمل كنيم اكثر قريب به اتفاق پزشكان عمومي‌براساس فرمول محاسباتي وتخفيف مالياتي مشمول معافيت ميگردند و بخشي از 5% پرداختي پزشكان (كسر شده از سوي بيمه‌ها ) به عنوان طلب شان محسوب شده ودارايي مي‌بايد آنرا عودت دهد واگر اين كار صورت بگيرد ما (مميزين) مورد اعتراض مسئولين وبازرسين قرار مي‌گيريم!..
جناب رئيس همانگونه كه مستحضريد في الواقع پزشكان عمومي‌از نظر سقف درآمد ساليانه عموما مشمول پرداخت ماليات نمي‌شوند ولي چون در طول سال از انها 5% كسر مي‌گردد و دارايي نمي‌خواهد اين پول رابه آنان عودت دهد در روزمحاسبه درآمد ساليانه را آنقدر بالا مي‌گيرند تا در فرمول محاسباتي كه قرار گيرد با 5% «ير به ير» گردد واين در حقيقت ظلمي‌است كه به جامعه پزشكان عمومي‌روا ميشود.
براي حل اين موضوع به گمان ما فقط يك راه وجود دارد و آن اينكه جنابعالي از مميزين محترم بخواهيد تا بر اساس برگه‌هاي بيمه هر پزشك عمومي‌تعداد بيماران آنان را استخراج نموده ودرآمد كل هرهر پزشك عمومي‌را به درآمدهاي واقعي نزديكتر كند و پول اخذ شده در طول يك سال را كه نزد دارايي به امانت است در صورت معافيت هر پزشك عمومي‌به صاحب اصلي ان عودت دهند. در غير اين صورت به گمان ما بر خلاف قوانين مالياتي عمل شده است واين مسئله در صورت اصرار قابل پيگيري درمراجع ذيصلاح ميباشد. فلذا براي ايجاد عدالت اجتماعي از ان مقام مسئول تقاضامنديم تا اين مشكل جامعه پزشكان عمومي‌را به هر شكلي كه خود صلاح مي‌بينند برطرف نمايند تا بتوانبم درصدي از فشارهاي اجتماعي بر روي اين قشر تحصيل كرده را تخفيف داده وموجبات دلگرمي‌
انان را فراهم آوريم.
محل امضا پزشكان امضا كنندهزير نظر هيئت رييسه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 2.0 Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com visitor: 2518576

 

Locations of visitors to this page